Touhou 10: Mountain of Faith

From The Danmaku Gameplay Wiki
(Redirected from Mountain of Faith)